Verksamhetsutveckling

VERKSAMHETSUTVECKLINGVi bistår många olika aktörer med underlag, synterser, analyser och rekommendationer gällande samverkan och konflikthantering om svårlösta samhällsutmaningar. Vi rör oss på system-, organisations- och individnivå beroende på uppdragets karaktär.


Vi tar inte ställning till sakfrågan, utan vill att alla parter ska kunna ta del av den forskning och kunskap som finns om samverkan, kommunikation och konflikthantering i komplexa, utmanande frågor.


Vi vill bidra till att berörda verksamheter organiserar sig på bästa sätt utifrån de förutsättningar som finns, samt har de verktyg och den kunskap som behövs för komplexiteten och konflitpotentialen i uppdraget.

På uppdrag av WWF Sverige ska vi scanna forskningsfältet "Human Dimensions of Wildlife" i Skandinavien och klargöra vad som idag fångats upp av den svenska rovdjursförvaltningen, samt vad som ännu inte införlivats.

Tillsammans med länsstyrelsen i Örebro pågår en process för att hitta fungerande metoder för god arbetsmiljö inom arbetet med viltförvaltning. 

Vi deltar i RISE och SWECO:s nystartade Labority of disorder. Där utforskar vi hur vi kan skapa rum för innovation och ledning i komplexa, oförutsägbara frågor.