HEMDIALOGEN I DET OFFENTLIGA RUMMET

Vi rör oss i gränslandet där individen möter naturen och samhällsutvecklingen.


Där vi rör oss uppstår samtal om framtiden.

Samtal som ofta är svåra, komplexa och kanske konfliktfyllda.

Vår specialistkompetens är att leda och vägleda i just denna kontext. 

Vi arbetar för att uppnå de globala hållbarhetsmålen


Genom att skapa förutsättningar för fördjupda dialog och delaktighet tror vi att vi kan hjälpa er att uppnå långsiktig hållbarhet, transparens och ökat förtroende för de processer som sker i samhället.


Vårt mål är att kunskapen om frågan, kunskapen om de värden som styr, samt möjligheterna att samverka för att hantera komplexitet och konflikt har ökat efter vårt samarbete med dig och din verksamhet. Vi kanske inte fullt ut löser en elakartad samhällsutmaning, men vi dämpar risken att den eskalerar ytterligare. Det gör vi genom att utforska perspektiv.


Vi vill också skapa bestående förändring. Vi tror att vi når detta genom ett så kallat transformativt lärande - på individnivå och på organisationsnivå.
Vårt arbete kopplar till det 11:e globala målet om hållbara städer och samhällen. Särskilt 11.3 om att verka för en inkluderande och hållbar urbanisering samt förbättra kapaciteten för deltagandebaserad, integrerad och hållbar planering och förvaltning av bosättningar.

Det 15:e globala målet om ekosystem och biologisk mångfald och dess delmål faller naturligt in i arbetet inom naturresursförvaltningen, och kan enligt oss också kopplas till samhällsplaneringen och dess möjlighet att skapa utrymme för biologisk mångfald i denna föränderliga värld.
Vårt arbete kopplar starkt till det 16:e globala målet för hållbar utveckling i Agenda 2030. Särskilt delmålen 16.6 om transparenta insititutioner och 16.7 om lyhört, inkluderande och representativt beslutsfattande är viktiga för oss.


"Tack Sara för ett bra jobb! Det kändes väldigt tryggt att lämna över rollen som moderator till dig. Du ledde oss genom konferensen på ett säkert sätt och höll energin uppe i rummet i två dagar."

CARINA LIF, MILJÖSAMVERKAN SVERIGE

Exempel på uppdragsgivare


Länsstyrelsen i Värmland

Länsstyrelsen i Örebro

Länsstyrelsen i Jönköping

Länsstyrelsen i Uppsala

Naturvårdsverket

Rovdjurscentret De 5 Stora

SLU Uppsala